1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

วิสัยทัศน์ และ คำขวัญประจำหน่วยงาน

PDFPrintE-mail

       

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน    ได้ดำเนินการกำหนด  วิสัยทัศน์   จากการวิเคราะห์ ปัญหา  ความต้องการ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่  ปรากฏเป็นจุดหมายหรือเป้าหมายในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   คือ   “ ชุมชนแห่งความสุข ”    เป็น ชุมชนที่มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุข   มีเศรษฐกิจดีบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองและธำรงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 


--------------------------------------------------------------------              
                                            

header6