1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สภาพทั่วไปของตำบลหนองโดน

PDFPrintE-mail

ประวัติความเป็นมา

ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างบ้านหนองแกกับ บ้านคลองบุญ ซึ่งมีหนองน้ำอยู่บริเวณตั้งบ้านเรือน และมีต้นกระโดนใหญ่อยู่ริมหนองน้ำจึงได้เรียกชื่อบ้านว่า "บ้านหนองกระโดน" ต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลหนองโดน ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

อยู่ในพื้นที่ราบต่ำ มีคลองชลประทาน ป่าสัก-ชัยนาท ไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

111111 222222

 

 

 

 

 

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา 
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 606 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 369 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางการเดินทาง 2 เส้นทาง คือ
1.ทางรถไฟสายเหนือ มีสถานนีหนองโดน
2.ทางรถยนต์ มีถนนลาดยาง และคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

แจ่วบอง/กล้วยฉาบ(ม้วน)/ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

header6