1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัด

PDFPrintE-mail

nop
นายนภ  หนุนภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

panika
นางสาวปณิกา  สอนจรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
kittima
นางสาวกิตติมา  ศรีหิรัญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ               
yupin
นางสาวยุพิน  ทองพูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ              

pinyo นายภิญโญ เสริฐธิกุล   
พนักงานขับรถยนต์      
siriwan นางสาวศิริวรรณ  โนรีแพทย์      
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 chumpol นายชุมพล   ฝนมี
คนงานทั่วไป
 wasan นายวสันต์  วงศ์เนียมหอม 
คนงานทั่วไป
sutisa นางสุทิศา  บุญเลิศ     
คนงานทั่วไป
wiparut นางสาววิภารัตน์  มั่งคั่ง   
คนงานทั่วไป
 tippawan นางทิพวรรณ น้อยสุข       
คนงานทั่วไป
 narong นายณรงค์  เขียวกุล   
คนงานประจำรถขยะ
yuttana นายยุทธนา  แสงภักดี    
คนงานประจำรถขยะ
nirun นายนิรันด์ แสงคำ   
คนงานประจำรถขยะ

header6